+41 62 751 57 27 info@nsmz.com

Forschung & Entwicklung

nsm Norbert Schläfli AG in internationalen Forschungs- und Entwicklungsprojekten

SMARTLAM

7th EC-Framework Programme
Grant agreement No.: 314580
01.10.2012 – 31.01.2016

SMARTLAM Logo

LIGHT-ROLLS

7th EC-Framework Programme
01.07.2009 – 31.12.2012

SMARTLAM Logo

GREENBAT

7th EC-Framework Programme
01.06.2008 – 30.09.2011

Greenbat 3

CONTACT

6th EC-Framework Programme
01.07.2004 – 31.12.2007

Cordis